Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a, NIP: 5361909993. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ zawarte na stronie internetowej są chronione prawami autorskimi (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz.U.2019.1231 t.j. z późn. zm.) lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich kopiowanie lub inne wykorzystywanie dla celów publicznych i komercyjnych, w tym rozpowszechnianie, modyfikacja oraz publikacja (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych) bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela niniejszej strony internetowej, są zabronione. Roszczenia z tytułu naruszenia praw będą dochodzone na drodze sądowej, a czyny karalne zgłaszane właściwym organom ścigania.