Sprzęt stomijny jest refundowany w 100% do wysokości miesięcznych limitów określonych przez Ministerstwo Zdrowia. Limity te wynoszą kwotowo:

 • 99.K KOLOSTOMIA – 300 zł/ miesiąc
 • 99.I ILEOSTOMIA – 400 zł/ miesiąc
 • 99.U UROSTOMIA – 480 zł zł/ miesiąc
 • 99.PS PRZETOKA ŚLINOWA – 400 zł/ miesiąc

Sprzęt stomijny można odebrać na podstawie Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Jakie druki Zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązują do uzyskania refundowanego sprzętu stomijnego?

Od 1 stycznia 2020 w zależności od daty wystawienia zlecenia oraz użytego wzoru, obowiązują następujące druki realizacji zaopatrzenia w sprzęt stomijny:

 1. Zlecenia wystawione „na starym wzorze” są realizowane z ważną kartą NFZ.
 2. Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na nowym wzorze, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555):
 • realizowane są u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (w wybranym przez pacjenta sklepie medycznym) – zlecenie posiada numer identyfikacyjny/kod kreskowy;
 • jeśli zlecenie nie posiada numeru identyfikacyjnego/kodu kreskowego, wówczas wymagana jest wizyta w oddziale NFZ celem potwierdzenia zlecenia, lub kontakt z pielęgniarką/pielęgniarzem sklepu medycznego, u którego zamierzacie Państwo zrealizować zlecenie;
 • jeśli zlecenie wystawione zostało na starym druku bez ważnej karty NFZ, wówczas wymagana jest wizyta w oddziale NFZ celem potwierdzenia zlecenia, lub kontakt z pielęgniarką/pielęgniarzem sklepu medycznego, u którego zamierzacie Państwo zrealizować zlecenie.

KROK PIERWSZY: UZYSKANIE ZLECENIA NA SPRZĘT STOMIJNY

Zlecenie na sprzęt stomijny wystawia osoba uprawniona, wskazana w Wykazie Wyrobów Medycznych Wydawanych Na Zlecenie, tj. lekarz POZ, felczer, chirurg, urolog (urostomia), onkolog, laryngolog, lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej, ginekolog onkologiczny (kolostomia, ileostomia, urostomia) oraz pielęgniarka i położna. Pierwszy wniosek/ zlecenie na sprzęt stomijny otrzymasz w dniu wypisu ze szpitala po zabiegu wyłonienia stomii.

Jakie dane powinno zawierać Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sprzęt stomijny)?

Zlecenie powinno zawierać dane osobowe pacjenta, datę wystawienia zlecenia, imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej zlecenie, a także:

 • numer identyfikacyjny zlecenia/kod kreskowy zlecenia;
 • nazwę, adres placówki ochrony zdrowia wystawiającej zlecenie (forma nadruku lub pieczątki);
 • kod przysługujących pacjentowi uprawnień dodatkowych, np. 47ZN, 47DN wraz z informacją nt. dokumentu potwierdzającego to uprawnienie;
 • wskazanie wyrobu medycznego - dla zaopatrzenia przetoki urostomijnej, kolostomijnej, ileostomijnej, ślinowej + podanie nazwy wyrobu medycznego: sprzęt stomijny;
 • kod w klasyfikacji ICD-10;
 • określenie przysługującej liczby sztuk na miesiąc;
 • określenie nazwy pierwszego miesiąca zaopatrzenia oraz podanie liczby miesięcy, na które wystawione jest to zlecenie.

UWAGA: Jeśli korzystasz z uprawnień dodatkowych, takich jak 47ZN, 47ZND, 47DN, zabierz na wizytę do lekarza/pielęgniarki orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny z orzeczeniem, a jeśli jest to 47DN także zaświadczenie lekarskie. Od  stycznia 2020r. istnieje obowiązek wpisania przez osobę wystawiającą zlecenie w/w uprawnień na zleceniu wraz z informacjami o dokumencie uprawniającym do uprawnienia (nazwa dokumentu, data wystawienia, data ważności uprawnienia).

KROK DRUGI – WIZYTA W ODDZIALE NFZ, JEŚLI JEST POTRZEBNA

Pacjent powinien potwierdzić zlecenie na sprzęt stomijny w dowolnym Oddziale NFZ (osobiście, przez osobę upoważnioną lub listownie lub korzystając z pomocy pielęgniarki/pielęgniarza sklepu medycznego, u którego pacjent zamierza zrealizować zlecenie) w przypadkach gdy:

 • zlecenie zostało wystawione „odręcznie” (długopisem);
 • placówka medyczna nie wystawiła zlecenia z wykorzystaniem systemu NFZ, w wyniku czego na zleceniu nie ma numeru identyfikacyjnego zlecenia kodu kreskowego;

UWAGA: Jeśli zlecenie zostało pozytywnie zweryfikowane czyli posiada numer identyfikacyjny/kod kreskowy, wówczas wizyta w NFZ nie jest konieczna.

KROK TRZECI – REALIZACJA ZLECENIA

Zlecenie, które ma nadany numer identyfikacyjny/kod kreskowy, może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez pacjenta sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację sprzętu stomijnego w ramach refundacji. Lista sklepów medycznych posiadających umowę jest dostępna telefonicznie pod nr 790 420 069 / 790 420 068 lub na stronie www.wellandmedical.pl

 

Zlecenie na sprzęt stomijny jest wystawiane do 12 miesięcy. Może zostać jednorazowo zrealizowane na okres do 6 miesięcy, tj. np. na 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 miesięcy. Jeśli zlecenie wystawione jest na okres dłuższy niż bieżąca realizacja (zlecenie wystawione jest na 12 m-cy, a zrealizowano je na 3 m-ce), zlecenie pozostaje w wybranym przez pacjenta sklepie medycznym i stanowi podstawę do zrealizowania kolejnych miesięcy zaopatrzenia w tym samym sklepie medycznym.

Jeśli pacjent chce zmienić sklep, w którym rozpoczęła się realizacja wystawionego zlecenia, może taką potrzebę zgłosić do NFZ (osobiście lub pisemnie), z prośbą o anulowanie tych miesięcy ze zlecenia, na które jeszcze nie odebrano zaopatrzenia. Anulowania może dokonać także lekarz, który wystawił dane zlecenie poprzez system NFZ. Wtedy pacjent powinien udać się do lekarza/pielęgniarki po nowy druk zlecenia z nadanym numerem identyfikacyjnym/kodem kreskowym i dopiero wówczas może zrealizować zlecenie w innym sklepie medycznym.

Osoba odbierająca zaopatrzenie stomijne musi potwierdzić odbiór czytelnym podpisem (imię i nazwisko) wraz z podaniem swojego numeru PESEL.  

Tak, możesz skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową do miejsca zamieszkania. W tym celu wyślij zlecenie listem poleconym do Welland Medical Polska, na adres:

Salon Medyczny Welland Medical

Słomińskiego 19 lok. 505

00-195 Warszawa

Koniecznie podaj adres, na który ma zostać wysłane zaopatrzenie stomijne, numer telefonu do kontaktu oraz wskaż produkty, które chcesz otrzymać w ramach refundacji.

Sprzęt stomijny dostarczymy na wskazany adres bezpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurierzy są upoważnieni do pobrania dokumentu potwierdzenia odbioru od osoby odbierającej paczkę ze sprzętem stomijnym. Taki dokument jest dołączony do każdej przesyłki i osoba odbierająca paczkę musi podpisać się na nim czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz podać swój numer PESEL. Dane te są wymagane przez NFZ i niezbędne do uzyskania refundacji za przesłany sprzęt.  

W razie pytań prosimy o kontakt na nr tel. 790-420-033.

W okresie pandemii koronawirusa (COViD-19) możliwe jest skorzystanie z tzw. teleporady, która pozwala pacjentowi na pozostanie w domu: ,,W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, możliwe jest udzielanie świadczeń w postaci teleporad w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.”

Teleporady mogą być udzielane w sytuacji, gdy zakres niezbędnych do zrealizowania czynności na rzecz pacjentów nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego – a taka sytuacja może mieć miejsce np. przy kontynuacji zleceń u pacjentów chronicznych. Jest to rozwiązanie bezpieczne, stanowi ogromne ułatwienie dla pacjentów,

 a zarazem w znacznym stopniu odciąża publiczny personel medyczny.

W ramach teleporady pacjent otrzyma numer zlecenia, którym posłuży się podczas jego realizacji.

 • WYSTARCZY podać numer zlecenia, uzyskany podczas teleporady (telefonicznie/mailowo do realizatora (sklepu medycznego) wraz z podaniem numeru PESEL, by zrealizować pacjentowi jego zlecenie na refundowane wyroby medyczne – a to z kolei może się odbyć wygodnie i bezpiecznie KURIEREM do jego domu. Nie jest wymagany w takiej sytuacji wydruk zlecenia z przychodni.

Od dnia 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.

Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2020 r. w przypadku kontynuacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawianej wyłącznie za pośrednictwem usług elektronicznych Narodowego Funduszu Zdrowia (funkcja „kontynuacja zlecenia” w aplikacji AP-ZZ lub zintegrowanych z nią systemach informatycznych świadczeniodawców), obowiązuje nowy - uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Uproszczony wzór został opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 28.