Sprzęt stomijny można odebrać na podstawie Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Od dnia 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wprowadzone zmiany dotyczą nowej numeracji wyrobów medycznych według kodów a nie liczb porządkowych oraz zmiany w wysokości przyznanej refundacji.

W kodach na akcesoria stomijne dodana jest refundacja dla dzieci do ukończenia 18. roku życia.

 

KROK PIERWSZY: UZYSKANIE ZLECENIA NA SPRZĘT STOMIJNY

Zlecenie na sprzęt stomijny wystawia osoba uprawniona, wskazana w Wykazie Wyrobów Medycznych Wydawanych Na Zlecenie. Pierwszy wniosek/ zlecenie na sprzęt stomijny otrzymasz w dniu wypisu ze szpitala po zabiegu wyłonienia stomii.

Jakie dane powinno zawierać Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sprzęt stomijny)?

Zlecenie powinno zawierać dane osobowe pacjenta, datę wystawienia zlecenia, imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej zlecenie, a także:

 • numer identyfikacyjny zlecenia/kod kreskowy zlecenia;
 • nazwę, adres placówki ochrony zdrowia wystawiającej zlecenie (forma nadruku lub pieczątki);
 • kod przysługujących pacjentowi uprawnień dodatkowych, np. 47ZN, 47DN wraz z informacją nt. dokumentu potwierdzającego to uprawnienie;
 • wskazanie wyrobu medycznego - dla zaopatrzenia przetoki urostomijnej, kolostomijnej, ileostomijnej, ślinowej + podanie nazwy wyrobu medycznego: sprzęt stomijny;
 • kod w klasyfikacji ICD-10;
 • określenie przysługującej liczby sztuk na miesiąc;
 • określenie nazwy pierwszego miesiąca zaopatrzenia oraz podanie liczby miesięcy, na które wystawione jest to zlecenie.

UWAGA: Jeśli korzystasz z uprawnień dodatkowych, takich jak 47ZN, 47ZND, 47DN, zabierz na wizytę do lekarza/pielęgniarki orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny z orzeczeniem, a jeśli jest to 47DN także zaświadczenie lekarskie.

W przypadku uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND, 47DN osoba wystawiająca zlecenie wpisuje Liczbę sztuk na miesiąc (W.01.01, W.02.01) jako 1 albo jej wielokrotność, z dokładnością do 1 miejsca po przecinku, a od 1 lipca 2003 wpisuje uzasadnienie medyczne w zakresie przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego.

O ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne decyduje każdorazowo osoba uprawiona do wystawienia zlecenia (art. 47c ust. 1b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej). 

 

KROK DRUGI – REALIZACJA ZLECENIA

Zlecenie, które ma nadany numer identyfikacyjny/kod kreskowy, może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez pacjenta sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację sprzętu stomijnego w ramach refundacji. Lista sklepów medycznych posiadających umowę jest dostępna telefonicznie pod nr 790 420 069 / 790 420 068 / 731-755-662

 

Pierwsze zlecenie na sprzęt stomijny po operacji wyłonienia stomii (kody W.01.02, W.02.02) jest wystawiane na okres 1 miesiąca.

Kolejne zlecenia na sprzęt stomijny (kody W.01.01, W.02.01) są wystawiane na okres do 12 miesięcy. Zlecenie może zostać jednorazowo zrealizowane na okres do 6 miesięcy, tj. np. na 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 miesięcy. Jeśli zlecenie wystawione jest na okres dłuższy niż bieżąca realizacja (zlecenie wystawione jest na 12 m-cy, a zrealizowano je na 3 m-ce), zlecenie pozostaje w wybranym przez pacjenta sklepie medycznym i stanowi podstawę do zrealizowania kolejnych miesięcy zaopatrzenia w tym samym sklepie medycznym.

Zlecenia wystawione po 1 lipca 2023 z podpisem elektronicznym mogą być realizowane przez różnych świadczeniodawców.  

Tak, możesz skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową do miejsca zamieszkania. W tym celu skontaktuj się z nami pod nr telefonu 790 420 069 / 790 420 068 / 731-755-662 podając nr zlecenia i swój PESEL. Koniecznie podaj adres, na który ma zostać wysłane zaopatrzenie stomijne, numer telefonu do kontaktu oraz wskaż produkty, które chcesz otrzymać w ramach refundacji. W okresie pandemii nie jest wymagane potwierdzenie odbioru paczki. 

Sprzęt stomijny dostarczymy na wskazany adres bezpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurierzy są upoważnieni do pobrania dokumentu potwierdzenia odbioru od osoby odbierającej paczkę ze sprzętem stomijnym. Taki dokument jest dołączony do każdej przesyłki i osoba odbierająca paczkę musi podpisać się na nim czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz podać swój numer PESEL. Dane te są wymagane przez NFZ i niezbędne do uzyskania refundacji za przesłany sprzęt.  

W razie pytań prosimy o kontakt na nr tel. 790 420 069 / 790 420 068 / 731-755-662 lub 790-420-033.

Możliwe jest skorzystanie z tzw. teleporady, która pozwala pacjentowi na pozostanie w domu: ,,W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, możliwe jest udzielanie świadczeń w postaci teleporad w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.”

Teleporada może zostać udzielona w sytuacji, gdy zakres niezbędnych do zrealizowania czynności na rzecz pacjenta nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego. Taka sytuacja może mieć miejsce np. przy kontynuacji zlecenia u pacjenta stomijnego. Jest to rozwiązanie bezpieczne, stanowi ogromne ułatwienie dla pacjentów, a zarazem w znacznym stopniu odciąża publiczny personel medyczny.

W ramach teleporady pacjent otrzyma numer zlecenia, którym posłuży się podczas jego realizacji.

 • WYSTARCZY podać numer zlecenia, uzyskany podczas teleporady (telefonicznie/mailowo) do realizatora tj. sklepu medycznego, wraz z podaniem numeru PESEL, by zrealizować pacjentowi jego zlecenie na refundowane wyroby medyczne – a to z kolei może się odbyć wygodnie i bezpiecznie KURIEREM do domu pacjenta. W takiej sytuacji nie jest wymagany wydruk zlecenia z przychodni.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. 2023 poz. 1127) wprowadza od 1 lipca 2023: 

 • możliwość wystawienia e-zlecenia i nowy wzór zlecenia https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001127
 • pacjent może otrzymać od lekarza/pielęgniarki druk informacyjny o wystawionym e-zleceniu (analogicznie jak w receptach). Numer zlecenia do e-zleceń jest dłuższy od numeru zleceń bez podpisu elektronicznego.
 • obowiązek wpisania na zleceniu uzasadnienia medycznego w zakresie przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego w przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47DN albo 47ZDN, o którym mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) – dotyczy każdego rodzaju zlecenia. 

 

Wszystkie zlecenia wystawione przed 1 lipca 2023 zachowują ważność i można je realizować. 

Od 1 października 2023r będzie można wystawić jedynie e-zlecenie.

Zgodnie z Art. 18. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dn. 4 listopada 2016 r (Dz.U. z 2016 r., poz.1860) dzieci do 18 r.ż. mogą skorzystać z zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, czyli sprzęt stomijny, na specjalnych zasadach. Oznacza to, że mogą zakupić większą ilość potrzebnego sprzętu, z proporcjonalnie większą dopłatą NFZ. Sprzęt stomijny jest refundowany w 100% ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kiedy przysługuje takie świadczenie?

Możliwość skorzystania z przywilejów Ustawy przysługuje dzieciom do lat 18, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jakie dokumenty są potrzebne by zrealizować świadczenie 47DN?

 • Zaświadczenie lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z II stopniem specjalizacji lub tytułem specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii potwierdzające niepełnosprawność, otrzymane w szpitalu lub placówce medycznej;
 • Prawidłowo wystawione zlecenie na wyroby medyczne uwzględniające rodzaj wyłonionej stomii;
 • Karta informacyjna (wypis ze szpitala) uwzględniająca zakres wykonanych świadczeń w ramach odbytego świadczenia.

Na podstawie ww. dokumentów potwierdzane jest zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie. Comiesięczne zaopatrzenie może być potwierdzone w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w placówce szpitalnej, POZ przez lekarza upoważnionego do wystawiania zleceń na sprzęt stomijny.

Personel medyczny (pielęgniarka stomijna) wspomaga rodziców w realizacji świadczeń, również od strony formalnej.

Kto decyduje o ilości sprzętu stomijnego na zleceniu?

O ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (art. 47c ust. 1b).

Jak zrealizować zlecenie na wyroby stomijne?

Zlecenia są realizowane w placówkach/sklepach medycznych (świadczeniodawców) zaopatrzonych w specjalistyczny sprzęt stomijny.

Jak wyliczyć zapotrzebowanie na sprzęt stomijny?

Pacjenci, którym przysługuje ustawa „Za życiem” mają limit ustalany indywidualnie, tj. wg zapotrzebowania. Może to być dwukrotna, trzykrotna wartość podstawowego limitu.

Zlecenie może być zrealizowane tylko jeden raz w danym miesiącu.